Megere
Polgári társulás
Pro
Kulturális
PM logo
Információs portál
Tartalomhoz ugrás

Alapszabályzat

Rólunk

A PRO MEGERE Polgári Társulás alapszabályzata


a) A társulás neve:    PRO MEGERE Polgári Társulás
     hivatalos rövidítés: PRO MEGERE

b) A társulás székhelye: 93201 Nagymegyer, Új utca 16

c) A társulás célja:
A PRO MEGERE Polgári Társulás alapszabálya


a) A társulás elnevezése:  
PRO MEGERE Polgári Társulás
       hivatalos rövidítése: PRO MEGERE

b) A társulás székhelye:  932 01 Nagymegyer, Új utca 16

c) A társulás céljai:

Kapcsolatépítés Nagymegyer város és Izsap városrész lakosaival, vállalkozóival Nagymegyer kulturális, gazdasági és társadalmi fellendítésének érdekében.
A magyar kulturális és közösségi élet szervezése, városi kulturális események szervezése.
A Duna völgyében élő nemzetek és nemzetiségek kultúrájának és nyelvének kölcsönös elfogadtatása és az együttélés eszméjének ápolása.
Olyan tevékenységek és szolgáltatások kezdeményezése és kibontakoztatása, melyek bizonyos előnyöket biztosítanak a város lakosságának a város, valamint a városi szervezetek szolgáltatásainak igénybevétele során.
A környezettudatosság ápolása és népszerűsítése a városban, szerepvállalás a környezetvédelem fejlesztési projektek kidolgozásában és megvalósításában.
A polgári társulás a céljai elérésének az érdekében együttműködik a helyi szervezetekkel, az oktatással és képzéssel foglalkozó intézményekkel, valamint az egyházakkal.
Az ifjúság sporttevékenységének támogatása, sportesemények szervezése.
Felnőtteknek szóló oktatási, művelődési programok és tanfolyamok szervezése.
A város lakosainak kulturális közérzete, gazdasági lehetőségei, és életszínvonala javítását szolgáló tervezetek felmérése és kidolgozása.
Hatékony együttműködés Izsap városrész lakosaival a PRO MEGERE Polgári Társulás minden tevékenységében.

d) Tagság a társulásban:

A társulás tagjai természetes személyek (nem feltétel a szlovák állampolgárság).
Az idevágó törvény 2. § 2. bekezdése értelmében a társulásnak tagjai lehetnek jogi személyek is.
A taggá válás a társulásban a jelentkező írásos felvételi kérvénye alapján az elnökségnek a felvételről szóló döntésével keletkezik.
A tagok jogai
 - részt venni a társulás munkájában,
  - a társulás szerveibe választani és megválasztva lenni,
- javaslattal és panasszal élni a társulás szervei felé valamint állásfoglalást kérni,
- információhoz jutni a társulás szerveinek tevékenységéről és döntéseiről.

A tagok kötelességei

  

- betartani a társulás alapszabályzatát,
- segíteni a társulás céljainak megvalósítását és aktívan részt venni munkájában,
- a lelkiismeret szerint és a lehetőségekhez mérten segíteni a társulás szerveinek,
- védeni és növelni a társulás vagyonát,
- befizetni az évi tagsági díjat.

A tagság megszűnése

- kilépéssel
a tagság a társulásból való kilépés írásbeli közlésének kézbesítésével szűnik meg,
- a fizikai személy elhalálozásával, ill. a jogi személy megszűnésével,
- a társulás megszűnése esetén,
- passzivitás miatti törléssel,
- kizárás miatt, ha a tag a figyelmeztetés ellenére is megszegi tagsági kötelességeit vagy egyéb okokból. A kizárásról az elnökség dönt az alapszabályzat szerint. A kizárásról szóló határozat ellen a tag a társulás legmagasabb szerveinél fellebbezhet.

e) A társulás szervei:

A társulás legfőbb szerve a taggyűlés.
Végrehajtó szerv az elnökség.
Ügyvezető szerv az elnök.
Ellenőrző szerv a háromtagú felügyelő-bizottság.

A szervek létrehozásának módja és jogköreik

Ad 1) A társulás legfőbb szervét a társulás összes tagja, esetleg küldöttek alkotják
dönt a társulás megszűnéséről egy másik polgári társulással való egybeolvadással vagy önkéntes feloszlatással,
jóváhagyja az alapszabályzatot, változásait valamint feltöltéseit,
jóváhagyja a munkatervet és az évi jelentést,
jóváhagyja a költségvetést és a gazdálkodásról szóló jelentést,
megválasztja és visszahívja a végrehajtó szerv tagjait; a társulás elnökét /ha a végrehajtó szerv tagjaiból nem választja meg/ és az ellenőrző szervet,

Ad 2) A végrehajtó szerv tevékenységéért a legfőbb szervnek felel
a legfőbb szerv ülései közti időszakban irányítja a társulás tevékenységét,
tagjaiból megválasztja és visszahívja az elnököt /ha azt a legfőbb szerv nem választja meg/,
összehívja és tartalmilag előkészíti a legfőbb szerv üléseit valamint elkészíti ezen ülések alapanyagait.

Ad 3) A társulás ügyvezető szerve az elnök
az elnökség egy másik tagjával együtt tevékenykedik és ír alá.

Ad 4) Ellenőrző szerv a felügyelő-bizottság.
Ellenőrző szerv, mely tevékenységéért a legfőbb szervnek felel. Az ellenőrző szervbeli tagság nem helyettesíthető a társulás szerveiben való tagsággal,
Ellenőrzi a társulás gazdálkodását, figyelmezteti a szerveket a hiányosságokra és javaslatot tesz ezek eltávolítására,
Ellenőrzi az alapszabályzat valamint a belső rendelkezések betartását.

f) A gazdálkodás alapelvei

a gazdálkodás a jóváhagyott költségvetés alapján történik,
a társulás ingó és ingatlan vagyonnal gazdálkodik /ha rendelkezik vele/,
a vagyon forrásai a következők: tagsági illetékek, ajándékok természetes személyektől, dotációk és grantok jogi személyektől,
a vagyonból valamint a saját tevékenységből származó haszon csak a társulás céljainak megvalósítása érdekében használható fel. Saját források kialakításának érdekében a társulás folytathat vállalkozói tevékenységet kiegészítő terjedelemben a szaktevékenységgel kapcsolatban, összefüggésben a klub céljainak és küldetésének bebiztosításával, összhangban az általános érvényű rendelkezésekkel és az alapszabályzattal.

g) A társulás megszűnése

A társulás megszűnéséről egy másik polgári társulással való egybeolvadással vagy önkéntes feloszlatással rendszerint a legfőbb szerv dönt, mely kinevezi a felszámolóbiztost. A felszámolóbiztos előbb kiegyenlíti az összes kötelezettséget és követelést, azután a legfőbb szerv határozata alapján intézkedik a felszámolási maradékkal. A társulás megszűnését a felszámolás befejezése után 15 napon belül jelenteni kell a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának. A társulás felszámolásánál a Kereskedelmi Törvénykönyv 70
75 § megfelelően kell eljárni.

Nagymegyeren, 2012. október 17-én


Created with WebSite X5 Professional
Logo Úrad Vlády
SK Kormány támogatás 2013
Pro Megere PT
A tartalomért felel :
Az oldal adminisztrátora :
Pro Megere © Pro Megere. Minden jog fentartva. Készítette: Pro Megere
Vissza a tartalomhoz